Algemene Voorwaarden 2023

Artikel 1. Terminologie

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  1. Domstadboot.nl: Domstadboot.nl (KVK 86528955), de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

  2. Domstadboot.nl kan tevens aangemerkt worden als aanbieder van rondvaarten.

  3. Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Domstadboot.nl een overeenkomst aangaat of aan wie Domstadboot.nl een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsindicatie, offerte overeenkomst en op alle werkzaamheden van Domstadboot.nl. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Domstadboot.nl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.

 

Artikel 3. Offertes, opties en overeenkomsten

 1. Alle door Domstadboot.nl gemaakte prijsindicaties en offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 7 dagen tenzij door Domstadboot.nl anders aangegeven. 

 2. Domstadboot.nl is slechts aan de prijsindicaties, offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door zowel Domstadboot.nl als de Wederpartij schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, tenzij expliciet anders aangegeven. 

 3. Domstadboot.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Domstadboot.nl behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.Artikel 4. Gedragsregels

 

 1. De gedragsregels op het water van de gemeente Utrecht zijn op al onze tochten te allen tijde van toepassing. Wildplassen, van boord springen, zwemmen en afval of objecten van boord gooien, is ten strengste verboden. Tevens is het niet toegestaan versterkte muziek af te spelen aan boord.

 2. Domstadboot.nl kan regels stellen met betrekking tot het gedrag van de Wederpartij en diens gasten. Indien blijkt dat de Wederpartij (of een persoon uit het gezelschap van de Wederpartij) zich niet conform deze gedragsregels van Domstadboot.nl gedraagt, behoudt Domstadboot.nl zich het recht voor de overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat er geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

 3. Aan boord ligt de leiding bij de schipper van Domstadboot.nl. Tijdens de vaart behoudt Domstadboot.nl zich het recht voor de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de schipper van Domstadboot.nl onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt conform de gestelde voorwaarden of regels. De schipper zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt zal de schipper de vaartocht direct beëindigen.

 4. Een Wederpartij die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om aan te vangen met de vaartocht heeft geen recht op compensatie in de vorm van het inhalen van deze gemiste vaartijd of restitutie.Artikel 5. Prijzen

 1. Alle door Domstadboot.nl gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsbepalende factor wijziging ondergaat, is Domstadboot.nl gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

 3. Domstadboot.nl mag het afgesproken tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van Domstadboot.nl mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

 4. Facturen dienen binnen 2 weken na bevestiging van de vaartocht voldaan te worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de vaartocht binnen 3 weken na bevestiging plaats zal vinden dient de betaling binnen 48 uur te geschieden. Betaling geschiedt in euro’s middels de via e-mail gestuurde betaal-link of overmaking op een door Domstadboot.nl aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schort de betalingsverplichting niet op.

 5. Indien de Wederpartij niet binnen de op de factuur gestelde termijn heeft betaald, is Domstadboot.nl gerechtigd, nadat hij de Wederpartij ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de Wederpartij vooraf dient te betalen en hieraan niet tijdig voldoet, is Domstadboot.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.

 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.Artikel 6. Annuleringen, no-show, opschorting en ontbinding

 1. Annulering van een vrijblijvende aanvraag door de Wederpartij kan tot de bevestiging van de vaartocht kosteloos geschieden. 

 2. Bij annulering van een, door beide partijen, bevestigde vaartocht worden de volgende tarieven gerekend

  1. na bevestiging van de vaartocht: 25% van overeengekomen tarief 

  2. 4 weken of minder voor aanvang: 50% van het overeengekomen tarief 

  3. 1 week  of minder voor aanvang: 100% van het overeengekomen tarief en eventuele andere reeds door Domstadboot.nl gemaakte kosten zoals, maar niet gelimiteerd tot, cateringskosten

 3. In geval van zeer slecht weer biedt Domstadboot.nl annuleringsmogelijkheden op de dag van de vaartocht. Van zeer slecht weer is sprake in geval van aanhoudende regen in combinatie met harde wind en/of bij onweer – zulks ter beoordeling van Domstadboot.nl op de betreffende dag. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is de Wederpartij 50% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Domstadboot.nl verschuldigd, vermeerderd met de vergoeding van eventueel reeds gemaakte cateringkosten en eventuele andere reeds door Domstadboot.nl gemaakte kosten. 

 4. Bij annulering door zeer slecht weer zoals verwoord in Artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden, verkrijgt de Wederpartij in een dergelijk geval de mogelijkheid om de vaartocht direct kosteloos te verzetten. In het geval van het verzetten van een vaartocht waarbij reeds catering is besteld, dient de initieel bestelde catering en andere reeds door Domstadboot.nl gemaakte kosten, volledig te worden betaald. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden en eventuele openstaande facturen dienen voldaan te worden.

 5. Het feit dat de Wederpartij niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats is (no-show) heeft nimmer te gelden als een correcte annulering. De Wederpartij zal dan ook 100% van het overeengekomen tarief aan Domstadboot.nl verschuldigd zijn. Domstadboot.nl wacht altijd 30 minuten op de afgesproken tijd op de afgesproken plek op de Wederpartij en zijn gasten. Indien de Wederpartij en zijn gasten na het verstrijken van deze 30 minuten nog steeds niet aanwezig zijn zal Domstadboot.nl dit als een no-show beschouwen en is de Wederpartij alle hierbij behorende kosten verschuldigd.Artikel 7. Aansprakelijkheid Domstadboot.nl

 

 1. Indien Domstadboot.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Domstadboot.nl gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Domstadboot.nl en/of haar ondergeschikte(n).

 2. Domstadboot.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat Domstadboot.nl uit is gegaan van door de Wederpartij (of diens gasten) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van noodzakelijke of nuttige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de dieetwensen van zijn/haar gasten.

 3. Domstadboot.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de overeenkomst tussen Domstadboot.nl en Wederpartij.

 4. Domstadboot.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die de Wederpartij meeneemt op het vaartuig.

 5. Domstadboot.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Domstadboot.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Domstadboot.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. Indien Domstadboot.nl aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Domstadboot.nl beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Domstadboot.nl zal uitkeren. Indien de verzekeraar van Domstadboot.nl niet tot enige uitkering overgaat, is de hoogte van de aansprakelijkheid van Domstadboot.nl beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid Wederpartij

 1. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Domstadboot.nl, kan Wederpartij volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Domstadboot.nl een beroep doet op haar verzekering.

 2. De Wederpartij en diens gasten of degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Domstadboot.nl is ontstaan en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad (waaronder overtreding van de inhoud van deze algemene voorwaarden begrepen), begaan door de Wederpartij en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor schade die is veroorzaakt door enige zaak waarvan zij de houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Domstadboot.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, de weersomstandigheden, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Domstadboot.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Domstadboot.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Domstadboot.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Domstadboot.nl of van derden daaronder begrepen. Domstadboot.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert. 

 

 

Vraag direct jouw gewenste vaartocht aan.

X